Septembre 3, 2016
Par Indymedia Bruxsel
44 visites


BOUTERSE, DE DECEMBERMOORDEN EN GERECHTIGHEID/

STRIJDEN TEGEN STRAFFELOOSHEID !

’’

D. Bouterse, huidig president van Suriname en ex dictator, heeft weer nieuwe,

valse trucs uitgehaald om het Decembermoordenproces tegen hem en medeverdachten

te saboteren, dreigen met de noodtoestand, een ’’geheime’’ parlementszitting en tenslotte

de artikel 148 coup. Maar feit blijft overeind, dat tijdens zijn dictatuur oorlogsmisdaden en

misdaden tegen de menselijkheid plaatsvonden. En ook al kan hij het rechtsproces frustreren :

’’Alle reukwerken van Arabie kunnen deze misdaden niet uitwissen’’

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/bouterse-de-decembermoorden-en-gerechtigheidstrijden-tegen-straffeloosheid/

Vooraf :

Dit is een lang stuk, maar de moeite waard !

Het stelt aan de kaak de straffeloosheid, die ex dictator en

huidige Surinaamse president Bouterse voor zichzelf wil afdwingen via intimidatie

en terreur.

Hoofdstuk 1 gaat over de trucs, die Bouterse daarbij toepast.

En in hoofdstuk 2 wordt een aantal misdaden onder het militaire

regime belicht.

De conclusie staat onder Epiloog

Het is ook mogelijk, de hoofdstukken los van

elkaar te lezen.

Of lees voor een korte samenvatting de Epiloog.

Ondanks de hittegolf dit stuk geschreven om de lezer in herinnering

te brengen, dat de misdaden van de Decembermoorden nooit

mogen worden vergeten en dat de verantwoordelijken hun gerechte

straf niet moeten ontlopen.

WANT :

”Alle reukwerken van Arabie kunnen deze misdaden niet uitwissen”

Vrij vertaald naar Shakespeare’s Macbeth [slaapwandelende Lady Macbeth,

Act 5, Scene 1]

http://www.shakespeare-online. com/plays/macbeth_5_1.html

http://www.shakespeare-online. com/plays/macbethscenes.html

D. Bouterse, president van de Republiek Suriname en als ex

dictator hoofdverdachte van de Decembermoorden [1],

heeft er sinds het Decembermoordenproces [2] alles aan gedaan

om zich aan strafvervolging te onttrekken.

Circustrucjes, goochelarijen en het Theater van de Lach is

er niets bij, ware het niet zo ernstig.

Alvorens over te gaan tot de onder de Bouterse militaire dictatuur

begane misdrijven, enkele highlights [liever gezegd : dieptepunten

uit Bouterse’s repertoire.

HOOFDSTUK I

BOUTERSE’S POGING DE RECHTSGANG TE FRUSTREREN

AMNESIEWET

INTIMIDATIE

DE ARTIKEL 148 COUP

DE NASLEEP

AMNESTIEWET EN WAT DAARNA VOLGDE

BOUTERSE’S INTIMIDATIE

Lees wat de huidige president Bouterse allemaal gedaan heeft

om de rechtsgang te frustreren :

Manoevre 1

Amnestiewet

Eerst de Amnestiewet, die in april 2012 door de Nationale

Assemblee [Het Surinaamse parlement] werd aangenomen. [3]

Dat hield in, dat de verdachten van de Decembermoorden, onder

wie hoofdverdachte, de huidige p ;resident D. Bouterse, amnestie

kregen. [4]

Om de partij van R. Brunswijk, voormalig lijfwacht van D. Bouterse

en tegenstander in de Binnenlandse Oorlog [5], mee te krijgen,

werd de massaslachting in het bosnegerdorp Moiwana [waarvoor

het leger van Bouterse verantwoordelijk was] [6], buiten de amnestiewet

gelaten. [7]

Natuurlijk deugt die Amnestiewet niet, omdat het een bekrachtiging

is van straffeloosheid, politieke misdadigers met hun misdaden

weg te laten komen. [8]

Maar er is meer :

De amnestiewet zou ’’getoetst’’ worden aan de Grondwet, door een Constitutioneel Hof. [9]

Daar zijn twee dingen mis mee.

In de eerste plaats HEEFT Suriname geen Constitutioneel Hof. [10]

En ten tweede kunnen u, beste lezers en ik na lezing van de Surinaamse Grondwet zo al constateren, dat, die amnestiewet, behalve het morele

aspect, onacceptabel is.

Want artikel 131, lid 3 van de Surinaamse Grondwet zegt :

’’Elke inmenging inzake de opsporing en vervolging en in zaken bij

de rechter aanhangig, is verboden’’ [11]

Duidelijker kan niet.

Dus ook al komt het Constitutioneel Hof er binnenkort wel,

althans volgens mevrouw Geerlings-Simons, voorzitter van

De Nationale Assemblee [Het Surinaamse parlement] [12],

dan is en blijft de Amnestiewet in strijd met de Surinaamse Grondwet.

Reactie op manoevre 1 van Bouterse

Hof aan zet :

Hervatting vervolging Bouterse bevolen :

Een setback voor Bouterse en consorten was de beslissing van het

Surinaamse Hof van Justitie, om het OM te bevelen, de vervolging

in het Decembermoordenproces te hervatten. [13]

Aanleiding van die beslissing was een klacht, die nabestaanden

van de slachtoffers van de Decembermoorden hadden ingediend

bij het Hof vanwege stopzetting van het proces. Dat kan, wanneer

men als ’’belanghebbende’’ wordt erkend, wat het Hof dus deed. [14]

Krijgsraad/Continuering Decembermoordenproces

Zes maanden later, in juni jongstleden, nam de Krijgsraad [dat het

Decembermoordenproces deed] het besluit, het proces te continueren. [15]

Dit in navolging van de beslissing tot vervolging door het Hof van Justitie

[16].

Een moverende reden van de Krijgsraad was ook, dat de

amnestiewet had ingegrepen

in een [vanaf 2007 in dit geval !] lopende rechtszaak, in strijd

met artikel 131 van de Surinaamse Grondwet. [17]

Zoals ook al door ondergetekende is opgemerkt.

Move 2

Intimidatie Bouterse/Dreigen met noodtoestand

Maar Bouterse zou Bouterse niet zijn, als hij niet met

een tegenaanval zou komen.

En zoals we van hem gewend zijn, was die aanval intimiderend,

waarbij alle registers werden opengetrokken.

Dreiging, intimidatie, spierballen taal.

En uiteindelijk een coup.

Een artikel 148 coup.

Daarover zometeen.

Eerst het daaraan voorafgaande pad der intimidatie.

De noodtoestand

Een beproefde tactiek van [ex] dictatoren en politieke

criminelen is te doen, alsof ’’het land in gevaar is’’

Wat in werkelijkheid in gevaar is, is hun eigen machtspositie,

in meerdere of mindere mate.

In geval van Bouterse speelt de kwestie rond zijn berechting,

die hij met alle hem ten dienste staande middelen

wil frustreren.

Eerst heeft hij dat geprobeerd door zijn [geslaagde] gooi

naar het presidentschap, omdat Staatshoofden een [niet

officiele, maar toch algemeen erkend] vorm van immuniteit

hebben. [18]

Toen dat uiteindelijk het Decembermoordenproces niet

tegenhield, speelde hij de kaart van de gewraakte

amnestiewet uit. [19]

Toen het Hof van Justitie tenslotte in december [2015] besloot,

dat het Decembermoordenproces moest worden hervat en

de Krijgsraad dit besluit overnam, raakte de ex-dictator weer

in het nauw en besloot hij, in juni anno Domini 2016 [recentelijk

dus] tot het plegen van een ’’constitutioneel overleg’’ met de rechterlijke

macht, de voorzitter van het parlement, en de politie en

legertop EN zijn leger en politie geinformeerd over de door

Bouterse verzonnen ’’constitutionele crisis’’ waarin het land

zich zou bevinden. [20]

Combineer dat met het dreigen met het uitroepen

van de ’’noodtoestand’’ en je spreekt van een behoorlijk

intimiderende situatie. [21]

Voeg daaraan toe de door Bouterse bijeengeroepen

’’geheime vergadering’’ van het parlement [22] en er

ontstaat een gevaarlijk cocktail :

Intimidatie, dreigen met de noodtoestand, geheime zittingen…..

Waaraan doet dat denken ?

Juist :

Aan de methoden in een politiestaat.

Move 3

Bouterse/De Artikel 148 coup

De intimidatie, het dreigen met de noodtoestand, het waren

slechts preludes tot Bouterse’s ’’hoogtepunt’’ :

Het blokkeren van het Decembermoorden strafproces met

een beroep op, hoe kan het ook anders, de ’’staatsveiligheid’’ [23]

Daarvoor haalt hij artikel 148 van de Surinaamse Grondwet van stal,

dat luidt :

’’De regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. In het belang van de

Staatsveiligheid kan de regering in concrete gevallen aan de Procureur/

generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging. (24)

Nu kan dat allemaal wel zo zijn, maar er is natuurlijk geen sprake

van ´´bedreiging van de Staatsveiligheid´´

Dat weet Bouterse net zo goed als ik en weldenkende mensen. (25)

Wat hier natuurlijk aan de hand is, is een VERDACHTE, DIE

HET PROCES TEGEN ZICHZELF STOPZET.

Ondemocratischer en groffer kan je het niet hebben.

Daarom spreek ik ook van de artikel 148 coup.

Reactie op move 3 van Bouterse/

Verdaging proces tot 30 november

Maar de Krijgsraad is niet voor een gat te vangen !

Na juridisch getouwtrek (zie daarvoor noot 26), is tenslotte

uit de bus gekomen, dat het proces tot 30 november is

verdaagd. (27)

Of het dan daadwerkelijk tot een zitting/continuering van het

proces zal leiden, is een kwestie van afwachten.

Het zou mij niets verbazen, als Bouterse, gepaard gaande

met intimidatie en terreur, een nieuwe valse truc uit de kast haalt….

EN DAN NU, IN HOOFDSTUK II, EINDELIJK DE MISDADEN, GEPLEEGD ONDER

HET MILITAIRE BOUTERSE BEWIND.

EEN REDEN DUS, OM STRAFFELOOSHEID VOOR BOUTERSE C.S. ALTIJD

TE VERWERPEN !

HOOFDSTUK II

MISDADEN BOUTERSE EN ZIJN MILITAIRE KLIEK/

EEN OVERZICHT

Een terugblik op de mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, waaraan Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid vande Nationale Militaire Raad [28], bevelhebber van het Surinaamse leger [29]

en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft.

MILITAIRE COUP

Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestienmilitairen, waaronder Bouterse De Groep van Zestien [30] werd deNationale Militaire Raad geinstalleerd [31], waar Bouterse een belangrijk lid van was.

Op 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd.

Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee dedemocratische rechten steeds meer werden ingeperkt [32]

Er zouden trouwens pas weer vrije verkiezingen komen in 1987, metals resultaat de eerste democratisch gekozen regering sinds demilitaire coup in 1980.

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE

VOOR DE DECEMBERMOORDEN :

Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair

verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten

schendingen

Bouterse :

Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en

vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen, arrestaties op vage gronden

en de slechte detentieomstandigheden/mishand elingen van arrestanten onder

detentieomstandigheden onder voormalige politici

de zogenaamde oude politiek en ”dissidente” militairen [33]

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE:STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKERDECEMBERMOORDENONOPGEHEL DERDE DOOD HORBMASSASLACHTING MOIWANABETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL

De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden

Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van BouterseA

Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker

In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus

Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog

van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd [34]

Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad

B

Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime

De decembermoorden

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort

Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen [35]

Het officiele verhaaltje, dat zij ”op de vlucht waren neergeschoten”, werd al gauw ontkracht.

C

Onopgehelderde dood Horb

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede

man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid

Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen

Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen

Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is

opgehelderd [36]

D

Moiwana/Massaslachting

In het gewapende conflict tussen Bouterse en de leider van het zgn Jungle

Commando, Brunswijk van 1986 tot 1992, zijn aan beide zijden [37] een groot aantal mensenrechtenschendingen

en oorlogsmisdaden gepleegd

De beruchtste is de door het Nationaal Leger onder leiding van Bouterse aangerichte massaslachting

onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname,

van wie tientallen werden gedood [38]

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname

in 2005 voor de massamoord [39]

E

Drugshandel

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot

11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel [40]

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn

geweest in de drugshandel [41]

Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde criminaliteit nu een groot probleem in Suriname

Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten Suriname heeft gemaakt.

EPILOOG

Mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en

misdaden tegen de menselijkheid [42]

De lijst van de misdaden van Bouterse en zijn militaire

kliek is lang.

Via allerleit trucs, intimidatie, terreur, etc, heeft Bouterse

geprobeerd onder strafvervolging uit te komen.

Zijn laatste move was zijn ’’juridische coup’’,

de zogenaamde artikel 148 coup.

Met een beroep op de Surinaamse Grondwet, waarin

nota bene duidelijk het recht op leven wordt erkend

[43], tracht Bouterse, schender van dit ultieme recht, dat

volgens Internationale wetgeving niet opschortbaar

is [44], met straffeloosheid weg te komen.

Een nog niet genoemde truc is het ’’getuigenisproject’’

van publicist en wetenschapper Sandew Hira [45]

[pseudoniem voor Dew Baboeram],

nota bene een broer van een van de slachtoffers

van de Decembermoorden, de advocaat John Baboeram. [46]

Hira pleit voor ’’getuigenissen’’ in de plaats van berechting

van misdaden in een rechtszaal. [47]

Waarmee hij dus een pleidooi houdt voor straffeloosheid. [48]

Interessant is, dat Hira daarbij dezelfde trucs als Bouterse

hanteert :

Intimidatie [49], het demoniseren van zijn tegenstanders [50]

en zijn afkeer van het via de rechter ter verantwoording

roepen van politieke misdadigers. [51]

Zo heer, zo knecht ?

Hira is kennelijk zo waardevol voor Bouterse,

dat hij is ’’beloond’’ met een omhelzing. [52]

Bizar, maar dat laat ik bij Hira en zijn bizarre

samenwerkingsverband met de voormalige

chef van de militaire dictatuur, D. Bouterse…….

Hira leutert in ellenlange en onleesbare verslagen

van zijn ’’persconferenties’’ [53] te pas en

te onpas over ’’verzoening’’ [54], vertaald

in het ’’verlenen van amnestie voor alle

processen van geweld sinds de onafhankelijkheid’’ [55]

Amnestie dus voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen

de menselijkheid.

In strijd met de Surinaamse Grondwet, die

het recht op leven garandeert en vrijwaring van foltering [56]

In strijd met de internationale mensenrechtenverdragen en

rechtsinstanties als het Internationaal Strafhof ! [57]

Daarbij creert een amnestiepleidooi rechtsONgelijkheid.

Want waarom wordt een ’’gewone misdadiger’’ in

Suriname wel gestraft, terwijl oorlogsmisdadigers

en misdadigers tegen de menselijkheid vrijuit gaan ?

Maar noch de trucs van Bouterse en co, noch van zijn

’’verzoeningsspreekbuis’’ Hira, zullen helpen.

Het Decembermoordenproces zal, naar ik van harte

hoop, eind 2016 worden hervat.

En ook als Bouterse het middels machinaties definitief

de grond inboort, zullen de misdaden tijdens de militaire

dictatuur niet worden vergeten.

Ik eindig waarmee ik begonnen ben :

”Alle reukwerken van Arabie kunnen deze misdaden niet uitwissen”

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/bouterse-de-decembermoorden-en-gerechtigheidstrijden-tegen-straffeloosheid/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2016/09/02/bouterse-de-decembermoorden-en-gerechtigheidstrijden-tegen-straffeloosheid

Source: